Maximizing, minimizing, restoring, resizing, positioning Windows (Qt)

Last edited on

def main():
  startApplication("addressbook")

  o = waitForObject({"type": "MainWindow"})

  test.log("Maximizing...")
  o.setWindowState(Qt.WindowMaximized)
  snooze(1)

  test.log("Back to normal...")
  o.setWindowState(Qt.WindowNoState)
  snooze(1)

  test.log("Minimizing...")
  o.setWindowState(Qt.WindowMinimized)
  snooze(1)

  test.log("Back to normal...")
  o.setWindowState(Qt.WindowNoState)

  test.log("Raise and activate after restoring from minimized state...")
  getattr(o, "raise")()
  o.activateWindow()
  snooze(1)

  test.log("Positioning on left screen half...")
  to_screen_half(o)
  snooze(1)

  test.log("Positioning on right screen half...")
  to_screen_half(o, True)
  snooze(1)

def to_screen_half(window_object, to_right_half=False):
  sg = QDesktopWidget().availableGeometry()
  fg = window_object.frameGeometry
  wg = window_object.geometry

  x = sg.x
  if to_right_half:
    x = (sg.width / 2) + sg.x
  y = sg.y

  w = (sg.width - (fg.width - wg.width)) / 2
  h = sg.height - (fg.height - wg.height)

  window_object.move(x, y)
  window_object.resize(w, h)
test.py